OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce údajů
Správcem osobních údajů je společnost DINERO GROUP s.r.o., IČ: 26922690 se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno 12, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44620 (dále také "My"), která Vás jako uživatele webových stránek dinero.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti následovně.

V rámci poptávky o nabízenou nemovitost k pronájmu nebo prodeji:

 • Vaše jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

V rámci obecného dotazu:

 • Vaše jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

V rámci účasti v dražbě nebo aukci:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • datum a místo narození
 • státní občanství
 • rodné číslo/IČO
 • adresa trvalého pobytu
 • korespondenční adresu
 • druh, číslo a platnost průkazu totožnosti
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu

Zpracování uvedených osobních údajů je naší povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V rámci smluv uzavíraných při realitní činnosti:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • datum a místo narození
 • státní občanství
 • rodné číslo/IČO
 • adresa trvalého pobytu
 • korespondenční adresu
 • druh, číslo a platnost průkazu totožnosti
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu

K jakým účelům vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@dinero.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Jak vaše osobní údaje chráníme? 
Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před  jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení:
Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji. Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky.

Procesuální zabezpečení:
Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s  vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s  nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.

Personální zabezpečení:
Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s  vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu můžeme anebo musíme vaše osobní údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní
 • spolupracujícím realitním kancelářím a makléřům a finančním poradcům zprostředkovatelům
 • externí advokátní kanceláři
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

Zpracovatelé, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

Externí účetní kanceláře

Externí daňové kanceláře

Spolupracující realitní kanceláře

Externí advokátní kanceláře
...

Externí notářské kanceláře

Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: info@dinero.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto "Zásady" nabývají účinnost dne 25. května 2018.

"Zásady" můžeme kdykoliv změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti a současně je dostupné v našem sídle společnosti.