POUČENÍ SPOTŘEBITELE

POUČENÍ
ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany společnosti:
DINERO GROUP s.r.o., IČO 26922690,
se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno,
společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 44620,
tel.: 739 443 544, e-mail: reality@dinero.cz,
(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“ nebo „zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem
(dále jen jako „Zájemce“ )

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním prostředkovatelem) o tom, že:

• Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim Zákona o realitním zprostředkování;
• Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
• Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě dle dohody se Zájemcem;
• Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě);
• Návrhy Zprostředkovatelských smluv budou Zájemci zaslány na vyžádání;
• Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní - sjednané - procento z prodejní ceny uvedené ve Zprostředkovatelské smlouvě; součástí takto vypočtené Provize není daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
• Provize je vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy Zájemce bude povinen uhradit Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH, které není součástí daného procenta z prodejní ceny;
• Provize bude splatná bezhotovostně na základě faktury dnem obstarání příležitosti uzavřít Realitní smlouvu (tj. smlouvu Cílovou uzavřenou mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkovatelem); obstarání příležitosti je pevně definováno a Realitní zprostředkovatel bude povinen řádnou příležitost dle předem daných kritérií prokázat;
• Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
• Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

• Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
• Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
• Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
• Dle ustanovení § 1834 OZ odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

DINERO GROUP s.r.o., IČO 26922690
se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno
společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 44620
tel.: +420 739 443 544, e-mail: reality@dinero.cz,

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ………………………. vztahující se k nemovitým věcem vedeným na LV č. ……………… v k.ú. …………………………………………. .

Vaše jméno a příjmení: .......................................................
Vaše adresa: .......................................................
Datum: .......................................................
Váš podpis:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci nebo lze potřebné informace najít přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

Zásady ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránkách https://dinero.cz/reality-ochrana-osobnich-udaju/.

V ………………………..... dne ………………………………....

……………………………………….....
Martina Žvanutová, jednatelka
DINERO GROUP s.r.o.
IČO 26922690
(Zprostředkovatel)