PENB

 

Energetický štítek. Kdo má povinnost?
Povinnost obstarat energetický štítek upravuje zákon 406/2000 Sb. Poslední změna zákona vstoupila v platnost 1. 7. 2015. Od té doby žádná novelizace neproběhla. Energetický štítek je nutný:

1. Při prodeji domu
Kdo odpovídá za zajištění štítku?
Odpovědnost za zajištění nese prodávající. Za ním jdou sankce v případě nesplnění. Zda se energetický štítek při prodeji doložil, kontrolují inspektoři ze Státní energetické inspekce. A to namátkově nebo na udání (obvykle třetí osoby nebo kupujícího). Vyhotovené průkazy jsou zasílány na MPO, je tedy snadné zjistit absenci průkazu energetické náročnosti. V roce 2014 bylo Státní energetickou inspekcí zkontrolováno 3774 energetických štítků, v pořádku jich nebylo 170, uděleno bylo 86 pokut. Dle novely platné od 1. 7. 2015 je povinností inspektorů zkontrolovat každý rok 5 % všech vytvořených PENB. Zvýšený počet kontrol a udělených pokut lze proto očekávat.

Zákonné povinosti prodávajícího:
předat grafickou část PENB zprostředkovateli (RK) před začátkem prodeje* (novinka od 1. 7. 2015) zajistit, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena v reklamních a informačních materiálech předložit energetický štítek možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy o koupi předat energetický štítek kupujícímu nejpozdějí při podpisu smlouvy o koupi
Při nedodržení těchto povinností hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 100 000 Kč a 200 000 Kč v případě právnické osoby.

2. Při prodej bytu
Zákon č. 406/2000 Sb. hovoří o potřebě opatřit energetický štítek při prodeji ucelené části budovy či jednotky. Povinnost platí od 1. 1. 2013. Za ucelenou část budovy nebo jednotku se považuje:
bytová jednotka
celé patro
polovina domu
část domu se samostatným vchodem

Lze něčím nahradit štítek při prodeji bytu?

Ano, tato možnost existuje. Energetický štítek lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu nebo jiného tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.*

* Tuto výjimku lze aplikovat pouze za splnění předpokladu, kdy vlastník jednotky písemně požádal majitele objektu nebo společenství vlastníků jednotek o předání energetického štítku pro celou budovu. Pokud majiteli bytové jednotky nebyl i přesto PENB předán, je možno jej nahradit zmíněným vyúčtováním dodávek energií.

Výjimka chrání majitele objektu jednotky v případech, kdy společenství vlastníků nechce PENB nechat zpracovat. Společenství majitelů jednotek však v tomto případě porušuje zákon, neboť dle § 7a, odstavce (2), je povinností společenství vlastníků opatřit PENB v případě prodeje ucelené části budovy.

3. K pronájmu
Dle platné legislativy je nutné nechat zpracovat energetický štítek při uzavření nového pronájmu:

Pro celou budovu jako je:
Rodinný dům
Bytový dům
Administrativní budova (platí od 1. 1. 2013)
Nebo pro ucelenou část budov jako je:
Bytová jednotka

Celé patro

Polovina domu (bude platit od 1. 1. 2016)

Z výše uvedeného je patrné, že v roce 2015 není nutné při novém pronájmu bytu nechat zpracovat energetický štítek.

Povinnosti majitele při uzavření pronájmu:
Předložení průkazu novému nájemci před uzavřením smlouvy o pronájmu budovy nebo její části.
Předat průkaz nájemníkovi nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu.
Zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy.

Za výše uvedené odpovídá majitel. Při porušení povinnosti a na základě kontroly inspektorů ze Státní energetické inspekce hrozí majiteli pokuta až 100.000 Kč.

4. Novostavby
Povinnou součástí projektové dokumentace podávané ve stavebním řízení (stavební povolení nebo ohlášení) je energetický štítek budovy. Proto je u všech novostaveb nebo rekonstrukcí, které vyžadují souhlas stavebního úřadu, nutné energetický štítek vypracovat.
Povinnost zpracovat energetický štítek ve stavebním řízení: PLATÍ JIŽ OD 1. 1. 2009 !

5. Veřejné stavby
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni mít zpracovaný energetický štítek (PENB) u budov užívané orgánem veřejné moci, a to:
nad 500 m2 energeticky vztažné plochy (platí od 1. 7. 2013)
nad 250 m2 energeticky vztažné plochy (platí od 1. 1. 2015)
PENB musí mít zpracovány všechny objekty, ve kterých působí orgány veřejné moci. Tedy i ty, které nejsou v jejím vlastnictví, ale veřejná správa je využívá (např. obecní úřad ve vlastnictví soukromé osoby). Orgán veřejné moci musí samozřejmě nechat zpracovat energetický štítek i mimo výše uvedené v případě prodeje, pronájmu, výstavby nebo při větší změně (rekonstrukci) dokončené budovy.
Jaké hrozí sankce?

Stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků jednotek, kteří nedodrží povinnost zpracovat energetický štítek pro budovy využívané orgánem veřejné moci, hrozí pokuta až do výše 200.000 Kč.

6. SVJ
Novelou zákona o hospodaření energií, která byla dne 16. 4. 2015 podepsána prezidentem ČR, se od 1. 7. 2015 ruší povinnost pro bytové domy nechat zpracovat Energetický štítek k určitému datu dle velikosti domu. Povinnost mít zpracovaný průkaz však zůstává.
Povinnost vlastníka či společenství vlastníků jednotek obstarat energetický štítek však zůstává v případě:
prodeje celé nebo ucelené části budovy,
pronájmu budovy,
pronájmu ucelené části budovy (účinnost od 1. 1. 2016)

Nezpracovaný štítek? Pokuta SVJ!
Společenství vlastníků jednotek má povinnost opatřit si průkaz při prodeji jednotky bez ohledu na to, zda vlastník jednotky nahradil průkaz vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Pokud průkaz ze strany SVJ nebude vlastníkovi předán, lze se s podnětem obrátit na příslušný Územní inspektorát Státní energetické inspekce. Společenství vlastníků jednotek pak hrozí pokuta 200.000,- Kč. Chybějící PENB nevylučuje povinnosti vlastníka jednotky.

Kontrola inspekce: Právo kontrolovat splnění tohoto nařízení kontrolují oblastní inspektoři ze Státní energetické inspekce. Pokud zjistí, že energetický štítek není vyhotoven ve výše uvedených případech, hrozí vlastníkům a společenstvím vlastníků jednotek sankce až do výše 200.000 Kč u právnických osob, 100.000 Kč u fyzických osob.

7. Ostatní budovy
Stejně jako vlastníci bytových domů jsou nyní majitelé administrativních budov povinni mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (dle zákona č. 406/2000 Sb.), a to:
od 1. 7. 2015 v případě prodeje a pronájmu celé budovy,
od 1. 1. 2016 v případě pronájmu ucelené části budovy (bytové a nebytové prostory apod.)
Povinnost obstarat energetický štítek budete mít od 1. ledna 2016 v případě pronájmu kanceláře,restaurace, obchodních a výrobních prostor, nebo jiné části budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

Výjimky?
PENB nemusí být zpracován pro administrativní budovy:
do 50 m2 energeticky vztažné plochy,
postavené a zároveň naposledy rekonstruované před 1. 1. 1947 (zák. 406/2000 Sb. § 7a, čl. 9). To platí pouze za předpokladu, že se tak prodávající a kupující písemně dohodnou (např. v nájemní smlouvě),
u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,
u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití.

8. Kotlíková dotace
Od roku 2022 bude zakázano provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Stane se tak v důsledku snahy snižování emisních škodlivin, na jejichž tvorbě se právě kotle na tuhá paliva značně podílejí. Kotlíková dotace 2016 nabízí zájemcům prostředky na výměnu stávajícího kotle za ekologicky šetrnější zdroj vytápění.

 

Modelové příklady našich cen PENB:
Chcete získat představu o tom, v jakém rozsahu se ceny PENB pohybují? Jaká může být cena PENB bytového domu? Připravili jsme pro vás párpříkladů z praxe. Najdete se v nich?

Novostavba rodinného domu: 2 nadzemní vytápěná podlaží + sklep + projektová dokumentace je k dispozici = 2 700 Kč bez DPH.
Prodej rodinného domu: 1 nadzemní podlaží, žádná projektová dokumentace = 3 900 Kč bez DPH.
Pronájem bytového domu: 750 m2 vytápěné plochy + projektová dokumentace je k dispozici = 5 100 Kč bez DPH.
Prodej panelového domu: 1 500 m2 vytápěné plochy + projektová dokumentace je k dispozici = 5 200 Kč bez DPH.

Za jak dlouho PENB získáte:
Energetické průkazy budov vyhotovujeme standardně do 10 pracovních dnů – za nejvýhodnější cenu. Pokud spěcháte, objednejte si za příplatek expresní nebo spěšné dodání. Do 3 nebo 6 pracovních dnů máte PENB u sebe.

NAPIŠTE NÁM

Zjistěte cenu průkazu energetické náročnosti a objednejte online

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.