FINANCE

INFORMAČNÍ POVINNOST

DINERO FINANCE s.r.o., se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 047 12 595, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91536 (dále "samostatný zprostředkovatel")

tímto poskytuje

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI

podle § 93 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

I. OPRÁVNĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
DINERO FINANCE s.r.o. je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele dle § 17 zákona. Zprostředkovatelskou činnost vykonává na základě smlouvy uzavřené s několika poskytovateli spotřebitelského úvěru, prostřednictvím statutárního orgánu, jeho pracovníkem nebo vázaným zástupcem

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Poštovní doručovací adresa: DINERO FINANCE s.r.o., Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno
Telefonní číslo: (+420) 739 443 544
ID datové schránky: da7hepw
Email: finance@dinero.cz
Webové stránky: www.dinero.cz
Statutární orgán: Martina Žvanutová, jednatel

Je-li zprostředkovatel zastoupen jeho pracovníkem nebo vázaným zástupcem, je jejich povinnost spotřebiteli poskytnout i své identifikační a kontaktní údaje.

III. ÚDAJE O REGISTRU, KDE JE MOŽNÉ OVĚŘIT OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce je možné ověřit v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeném Českou národní bankou, který je zdarma přístupný na jejích internetových stránkách: (http://www.cnb.cz/cnb/jerrs).

IV. NABÍDKA FINANČNÍCH INSTITUCÍ
Prostřednictvím samostatného zprostředkovatele můžete vybírat z nabídky spotřebitelských úvěrů a dalších hypotéčních úvěrů, které jsou poskytovány finančními institucemi, se kterými samostatný zprostředkovatel spolupracuje. Seznam Finančních institucí a jejich kontaktní údaje je v úplném znění zveřejněn v kanceláři DINERO FINANCE s.r.o., Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno.

V. INFORMACE O NEPOSKYTOVÁNÍ RADY
Samostatný zprostředkovatel poskytuje zprostředkování spotřebitelského úvěru způsobem, při kterém neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 zákona. Spotřebiteli nedoporučuje žádný konkrétní úvěr. Spotřebitel, na základě odpovědí na několik otázek, obdrží nabídku nebo nabídky a sám si vybere, která nabídka je pro něj nejvýhodnější.

VI. INFORMACE O DOPLŇKOVÉ SLUŽBĚ
Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být svázáno s jakoukoli doplňkovou službou.

VII. INTERNÍ MECHANISMUS VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Na služby zprostředkovatele může spotřebitel podat stížnost dle reklamačního řádu samostatného zprostředkovatele písemným podáním zaslaným poštou, emailem nebo osobně.

Adresa pro doručování:
a) DINERO FINANCE s.r.o., Palackého třída 318/159, PSČ 612 00 Brno, b) email: finance@dinero.cz

Stížnost je vyřizována bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti, resp. dodání všech potřebných podkladů pro její vyřízení. Ve zvlášť komplikovaných případech může být tato lhůta prodloužena a o prodloužení této lhůty je spotřebitel informován. Podrobné informace o postupu vyřizování reklamací a stížností jsou zveřejněny v reklamačním řádu na internetové stránce: www.pujckydinero.cz/dokumenty-ke-stazeni.html

VIII. MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORÚ PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO ARBITRA
V případě, že spotřebitel nebude s vyřízením stížnosti spokojen, může podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem, se sídlem Legerova 1581/69, PSČ 110 00 Praha 1, tel.: (+420) 257 042 070, email: arbitr@finarbitr.cz

Finanční arbitr je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, věcně příslušným v oblasti výše uvedených finančních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Internetová adresa tohoto subjektu je www.finarbitr.cz - zde je možné získat bližší informace o podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Tím není dotčeno právo spotřebitele obrátit se na příslušný soud. Žalobu na samostatného zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu. Komunikace probíhá v českém jazyce.

IX. ORGÁN DOHLEDU
Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha, a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru, nejdéle však do doby 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru tj. do 1. 6. 2018, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, PSČ 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz)

X. ODMĚNY A POBÍDKY
Není-li výše odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel zaplatit samostatnému zprostředkovateli za službu v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, dosud známá, bude tato skutečná částka později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých spotřebiteli poskytovatelem podle § 94 zákona.

Samostatný zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby. Vzhledem k tomu, že samostatný zprostředkovatel pobírá odměnu nebo pobídku od poskytovatele, není oprávněn požadovat nebo přijímat jakoukoliv odměnu od spotřebitele nebo třetí osoby.

Na žádost spotřebitele je zprostředkovatel povinen sdělit údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovává.

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Další informace o DINERO FINANCE s.r.o. pak najdete na stránkách www.dinero.cz